Bezoek ook andere websites van de Erdee Media Groep

Theocratie en populisme

Staatkundig gereformeerden en de stem van het volk

Auteur(s): Koos-jan de Jager (red)
Genre(s): Politiek
Prijs: € 17,95

De Staatkundig Gereformeerde Partij is de laatste jaren
zichtbaar veranderd. Ze is herkenbaar in de media
en zoekt invloed op het regeringsbeleid. Tegelijkertijd
komt de SGP over als een rechtse, conservatieve
en nationalistische partij. Ze schuwt niet om kritiek te
leveren op de islam, het...

> Lees meer over Theocratie en populisme

Woord en wetenschap

Goddelijke openbaring en menselijk inzicht

Auteur(s): W. de Vries, M.J de Vries, P. de Vries
Genre(s): Wetenschap
Prijs: € 15,95

Het christelijk geloof belijdt zaken die je niet kunt zien of
verklaren op basis van natuurlijke oorzaken. Denk aan de
belijdenis dat Jezus Christus God is en mens werd, dat Hij
is opgestaan uit de dood en opgevaren naar de hemel. Dat
geloof is gebaseerd op Gods openbaring in Zijn Woord. In
de...

> Lees meer over Woord en wetenschap

Nabij u is het Woord

Prediking in trinitarisch perspectief

Auteur(s): Ds. H. Korving
Genre(s): Religie
Prijs: € 14,95

De prediking raakt het hart van het kerk-zijn. Tijdens de prediking is er een geheimenisvolle en spanningsvolle interactie tussen Gods Woord, de prediker en de horende gemeente.
Daarom is bezinning over het onderwerp prediking zo belangrijk. Verschraling van de prediking leidt tot verarming van het geestelijke...

> Lees meer over Nabij u is het Woord

Darwins kaartenhuis

Een journalistieke reis door het evolutiedebat

Auteur(s): Tom Bethell
Genre(s): Wetenschap
Prijs: € 19,95

De evolutietheorie is een negentiende-eeuws idee dat overeind gehouden
wordt door drogredenen, valse aannames en empirisch bewijs dat op het
punt staat in elkaar te storten door nieuwe wetenschappelijke ontdekkingen.
De ervaren journalist Tom Bethell biedt in ‘Darwins kaartenhuis’ een
bondige...

> Lees meer over Darwins kaartenhuis

Reformatie toen en nu (2)

Over vrijheid, kerkrecht en beeldvorming na Dordt

Auteur(s): dr. P.C. Hoek, dr. B.J. Spruyt, drs. J.L. Schreuders
Genre(s): Religie
Prijs: € 12,50

Gods werk in het verleden is een bemoediging voor de kerk in het heden.
Dat geldt voor de lessen die de reformatoren hebben gegeven. Het geldt
ook voor het gedachtegoed dat de Synode van Dordrecht 1618-1619
naliet. In deze bundel worden vanuit beide perioden lijnen naar het heden
getrokken. Dr. P.C....

> Lees meer over Reformatie toen en nu (2)

Reformatie toen en nu

Over rechtvaardiging, Schriftgezag en vreemdelingschap

Auteur(s): ds. R. van Kooten, Dr. W. van Vlastuin, dr. P. de Vries
Genre(s): Religie
Prijs: € 12,50

Gods werk in het verleden is een bemoediging voor de kerk in het heden.
Zo zijn er veel lessen te trekken uit Maarten Luthers verworteling in het
Evangelie, zeker nu de kerk in Europa net als in de tijd van de reformator,
in een crisis verkeert. In deze uitgave worden lessen getrokken uit drie
kernthema’s...

> Lees meer over Reformatie toen en nu

Uw lieflijkheid en schone dienst aanschouwen

De blijvende betekenis van de oudtestamentische offerwetgeving

Auteur(s): dr. P. de Vries
Genre(s): Religie
Prijs: € 18,95

Waarom zouden we de offerwetten uit het Oude Testament aan
tafel of in onze stille tijd nog lezen?
Het Oude Testament kan zich geen godsdienst zonder offers
voorstellen. De offerdienst gaf immers toegang tot God. Zonder
kennis van deze wetten begrijpen we belangrijke aspecten van de
nieuwtestamentische...

> Lees meer over Uw lieflijkheid en schone dienst aanschouwen

Bewogen met de wereld

Bijbelse kernwoorden voor missionaire theologie

Auteur(s): dr. J.H. van Doleweerd
Genre(s): Religie
Prijs: € 19,95

God is bewogen met de wereld. Hij stuurt boodschappers van het
Evangelie tot alle volken. Hij opent de harten van mensen. Daardoor
wortelt de blijde Boodschap in heel uiteenlopende culturen en krijgt het
Woord een culturele inbedding.
We dienen daarom steeds weer na te gaan wat het Woord betekent.

> Lees meer over Bewogen met de wereld

Orgelcultuur in de Biblebelt

Reformatorische muziekbeoefening in heden en verleden

Auteur(s): dr. Fred van Lieburg
Genre(s): Religie
Prijs: € 14,95

Nederland is rijk aan orgels en vanzelf ook aan organisten. Toch lijkt er sprake te zijn van een versmalling van de orgelcultuur tot de rechterflank van het protestantisme. Veel orgels uit de hoogtijdagen van rooms-katholieke, hervormde en gereformeerde kerkbouw worden bedreigd en voor velen valt het orgel als muziekinstrument...

> Lees meer over Orgelcultuur in de Biblebelt

Zonder berouw geen vergeving

Melanchtons onderwijs voor prediking en pastoraat

Auteur(s): drs. W. Pieters
Genre(s): Religie
Prijs: € 16,95

Net als de christenen in de reformatietijd in Saksen zijn wij geneigd misbruik te maken van de christelijke vrijheid. Daarom is het goed ons na bijna vijfhonderd jaar opnieuw te verdiepen in Melanchthons Unterricht. Voor gemeentepredikanten zette hij daarin de reformatorische visie op wet en bekering uiteen....

> Lees meer over Zonder berouw geen vergeving

De HEERE onze gerechtigheid

Rechtvaardiging en verbond in heilshistorisch perspectief

Auteur(s): dr. M. Klaassen
Genre(s): Religie
Prijs: € 17,95

De rechtvaardiging door het geloof behoort tot de kern van het Evangelie. Het is de ‘vrolijke ruil’ waarbij onze ongerechtigheid ingeruild wordt voor de volmaakte gerechtigheid van Christus.

In deze studie gaat de auteur vanuit een bijbels-theologische invalshoek in op de betekenis van de rechtvaardiging....

> Lees meer over De HEERE onze gerechtigheid

De pedagogiek van Jacobus Koelman

Inhoud en bronnen, grondslag en ambitie

Auteur(s): dr. L. F. Groenendijk
Genre(s): Religie
Prijs: € 19,95

Een van de markantste gereformeerde predikanten ten tijde van de zeventiende-eeuwse Republiek is ongetwijfeld Jacobus Koelman (1631-1695). Van zijn omvangrijke en veelzijdige oeuvre maakt ook een handleiding voor de opvoeding deel uit. Dat boek, De pligten der ouders, in kinderen voor Godt op te voeden, daterend...

> Lees meer over De pedagogiek van Jacobus Koelman

Oorspronkelijk

Overwegingen bij schepping en evolutie

Auteur(s): Dr. M.J. Paul
Genre(s): Wetenschap
Prijs: € 24,95

Over de oorsprong van het leven bestaan zeer uiteenlopende theorieën, van evolutie tot creationisme. In dit boek wordt zorgvuldig geanalyseerd hoe de Bijbel en de christelijke traditie over onze oorsprong spreken.

De vraag naar de oorsprong van het leven is veelomvattend. Zij raakt de uitleg van de Bijbel,...

> Lees meer over Oorspronkelijk

Katholiek vandaag

Een gereformeerd gesprek over katholiciteit

Auteur(s): Dr. W. van Vlastuin
Genre(s): Religie
Prijs: € 17,95

Elke zondag plegen wij met het Apostolicum te belijden: ‘Ik geloof een heilige algemene christelijke kerk.’ We zouden ook kunnen uitspreken: ‘Ik geloof een heilige katholieke kerk van Christus.’ Blijkbaar is de kerk heel belangrijk en behoort ze tot het wezenlijke...

> Lees meer over Katholiek vandaag

Gewetensvrijheid in het geding

Het relationele geweten ondervraagd

Auteur(s): Dr. A.A. Kluveld
Genre(s): Politiek
Prijs: € 14,95

 

Wat is gewetensvrijheid? Waarom staan burgers, niet alleen in ons land, maar ook in andere Europese landen en in de Verenigde Staten in toenemende mate tegenover elkaar en voor de rechter wanneer zij zich op hun gewetensvrijheid beroepen? De spannende vraag is of burgers op grond...

> Lees meer over Gewetensvrijheid in het geding

Tolerantie in balans

Tussen drang en dwang van individu en collectief

Auteur(s): Dr. M.J. Kater
Genre(s): Politiek
Prijs: € 14,95

 

Lange tijd heeft het woord tolerantie binnen de gereformeerde gezindte geen positieve klank gehad. Nog altijd zijn er christenen die tolerantie verbinden met een toegeeflijkheid die tekort doet aan de Bijbelse principes van waarheid. Aan de andere kant is in onze samenleving een...

> Lees meer over Tolerantie in balans

De verdediging van het gereformeerde kerkmodel

Antoine de la Roche CHandieu

Auteur(s): dr. H. A. Speelman
Genre(s): Religie
Prijs: € 14,95

Midden in de zestiende eeuw ontstaan in Frankrijk gezelschappen die verlangen naar een persoonlijker omgang met God en een nieuwe vorm van kerkzijn. Daaruit ontstaat náást de katholieke kerk een gereformeerde, een revolutionaire ontwikkeling.

Op hun eerste nationale synode te Parijs in 1559 ontwerpen de Franse...

> Lees meer over De verdediging van het gereformeerde kerkmodel

Reformatie vandaag

500 jaar Hervorming in de context van het debat met Rome en nieuwe vormen van doperse radicaliteit

Auteur(s): Dr. Klaas van der Zwaag
Genre(s): Religie
Prijs: € 59,95

De herdenking van 500 jaar Reformatie in 2017 is een gebeurtenis die wereldwijd de aandacht trekt. Deze tweedelige studie belicht de Reformatie in het kader van een tweevoudige strijd: enerzijds tegen...

> Lees meer over Reformatie vandaag

De multiculturele refoschool

Het reformatorisch onderwijs en de uitdaging van het pluralisme

Auteur(s): dr. John Exalto
Genre(s): Religie
Prijs: € 14,95

Temidden van een seculiere wereld staat het reformatorisch onderwijs als een monoreligieuze zuil nog recht overeind. Maar hoe verhoudt dit type onderwijs zich tot de plurale samenleving waarin iedereen zijn eigen waarheid heeft? Hoe worden de leerlingen op actieve participatie...

> Lees meer over De multiculturele refoschool

Sociale nood en christelijk geloof

Bronnen van christelijk-sociaal denken voor de participatiesamenleving

Auteur(s): dr. Bart Jan Spruyt (red.)
Genre(s): Politiek
Prijs: € 9,95

In het christelijke denken over de samenleving is de zorg voor elkaar altijd een hoog ideaal geweest. De overheid moest wel zorgen voor wetgeving om arbeiders te beschermen, maar het verstrekken van uitkeringen en subsidies diende tot een minimum beperkt te blijven. Daarmee zou de samenleving alleen maar worden verzwakt.

In...

> Lees meer over Sociale nood en christelijk geloof

Vensters op refodomes

Kerkarchitectuur in de gereformeerde gezindte

Auteur(s): Anneke Pons (red.)
Genre(s): Religie
Prijs: € 15,95

Ondanks toenemende secularisering in Nederland zijn in het laatste decennium veel nieuwe en soms ook grote kerken gebouwd. Zeker de omvangrijke reformatorische kerkgebouwen trekken de aandacht van de media. Hoe kan het dat in de Biblebelt zulke grote godshuizen worden gebouwd, terwijl in de Randstad veel kerkgebouwen...

> Lees meer over Vensters op refodomes

Bonders in opmars

Hervormd-gereformeerden 1890-1960

Auteur(s): dr. John Exalto, dr. Fred van Lieburg
Genre(s): Religie
Prijs: € 26,95

‘We kunnen niet weg en we kunnen niet mee’, luidde de gevleugelde uitspraak van de Gereformeerde Bond in de aanloop naar de vorming van de Protestantse Kerk in Nederland in 2004. De hervormdgereformeerden splitsten zich vervolgens in een deel dat meeging en een deel dat zich hergroepeerde tot de Hersteld Hervormde...

> Lees meer over Bonders in opmars

Duurzame en integrale Geneeskunst

Ethische beoordeling vanuit een christelijke levensvisie

Auteur(s): dr. R. Seldenrijk
Genre(s): Wetenschap
Prijs: € 39,95

Reguliere en complementaire (of alternatieve) geneeskunst lijken vaak tegenover elkaar te staan. Terwijl beleidsmakers en veel artsen complementaire geneeskunde afwijzen, is deze onder patiënten, ook in reformatorische kring, breed geaccepteerd. Dit boek wil bijdragen aan een verbreding van onze visie op zowel...

> Lees meer over Duurzame en integrale Geneeskunst

De refozuil onder vuur

Een uitgebreide analyse over verzuiling

Auteur(s): dr. C.S.L. Janse
Genre(s): Religie
Prijs: € 16,95

Nederland is al lang niet meer de verzuilde natie die het vroeger was. Tal van zuilorganisaties zijn inmiddels verdwenen of hebben hun vroegere identiteit verloren. Toch kent ons land altijd nog een niet te verwaarlozen aantal scholen, organisaties, partijen, instellingen en verenigingen met een confessionele grondslag....

> Lees meer over De refozuil onder vuur

Biblebelt online

Bevindelijk gereformeerden en nieuwe media

Auteur(s): Anneke Pons (red.)
Genre(s): Wetenschap
Prijs: € 14,95

Lange tijd leefden bevindelijk gereformeerden vooral bij boek en schrift: de Bijbel boven alles, maar allerlei stichtelijke lectuur en persoonlijke correspondentie niet in de laatste plaats. Nieuwe communicatiemiddelen als radio en televisie werden door hen met wantrouwen bejegend als inbreuk op een traditionele geloofscultuur. 

De...

> Lees meer over Biblebelt online

Een donkere wolk die voorbijgaat

Engelse puriteinen over geestelijk lijden

Auteur(s): dr. R.W. de Koeijer
Genre(s): Religie
Prijs: € 34,95

Puriteinen schreven over donkere kanten van het geestelijk leven, zoals benauwdheid, verlatenheid en neerslachtigheid. Ze wilden hun lezers inzicht geven in de oorzaken van dit geestelijk lijden. Doordat de zonde in hun geschriften prominent naar voren komt, krijgen schuldbesef en bekering een zwaar accent....

> Lees meer over Een donkere wolk die voorbijgaat

Dauw op de aarde

De zending van de kerk in de wereld

Auteur(s): dr. J.H. van Doleweerd
Genre(s): Religie
Prijs: € 17,95

Dit boek wil het gezonden zijn van de kerk in de wereld in rapport brengen met de actuele ontwikkelingen dichtbij en verder weg. Gezien de complexe werkelijkheid en de secularisatie in Nederland leven er op dit punt veel vragen. Wat is de Bijbelse inhoud van de roeping van de kerk in de wereld? Hoe geven wij deze in...

> Lees meer over Dauw op de aarde